Obchodní podmínky upravující práva a povinnosti při využívání služeb EnergetickéPoradny.cz

1. Definice základních pojmů

Provozovatel – služby pod hlavičkou EnergetickaPoradna.cz provozuje Mgr. Jana Poncarová, IČ: 75237776. Se sídlem Hodonínská 49, 323 00 Plzeň. Adresa provozovny EnergetickePoradny.cz je Malá 7, 301 00 Plzeň.

Klient – fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem o konzultaci v oblasti energetického poradenství či o zprostředkování nabídky na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.

Dodavatel – společnost, která je držitelem licence pro obchod s elektřinou a/nebo plynem na základě zákona č. 458/2000 Sb. a je uvedena v seznamu držitelů licencí, který zveřejňuje Energetický regulační úřad.

2. Základní ustanovení a vymezení služeb

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti klienta a provozovatele při využívání služeb EnergetickéPoradny.cz a další související právní vztahy.

2.2. Mezi základní služby provozovatele patří spotřebitelské poradenství a konzultace v oblasti smluv a faktur energetických společností, výpočet úspor změnou dodavatele a zprostředkování změny dodavatele elektřiny či plynu.

2.3. Na základě žádosti a po předložení požadovaných údajů (mj. spotřeba, distribuční sazba apod.) je klientovi spočítána orientační úspora, kterou může dosáhnout změnou dodavatele elektřiny nebo plynu. Úspora je počítána na základě aktuálních ceníků dodavatelů. Při doporučení dodavatelů jsou zohledňovány také aktuální obchodní podmínky, typ smlouvy (např. na dobu určitou či neurčitou), doba působení dodavatele na českém energetickém trhu apod.

3. Zprostředkování uzavření smlouvy

3.1. Na základě orientačního cenového srovnání (analýzy úspor) a doporučení vhodných dodavatelů se klient může rozhodnout pro změnu dodavatele a zažádat provozovatele o zprostředkování převodu.

3.2. Ceny či cenová porovnání nabídek dodavatelů jsou orientační a provozovatel neručí za jejich správnost. Veškeré nabídky tarifů elektřiny a/nebo plynu, které vyplývají z doporučení a analýzy, jsou nezávazné a provozovatel ani dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na některou z těchto nabídek.

3.3. V případě zájmu o zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu je klient povinen vyplnit objednávkový formulář, který mu bude zaslán. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace: osobní údaje odběratele, a to: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, informace o objednávaném typu tarifu elektřiny a/nebo plynu, souhlas s obchodními podmínkami provozovatele.

3.4. Klient uděluje odesláním objednávkového formuláře a svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu. Klient tímto dává výslovný souhlas provozovateli, aby dodavateli nebo jiným třetím osobám předal veškeré informace, které od klienta získá na základě jeho zadání do objednávkového formuláře, a to včetně osobních údajů.

3.5. Provozovatel poskytuje klientovi pouze zprostředkování změny dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu, a proto nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi klientem a dodavatelem.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Poskytnutí osobních údajů klientem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu je dobrovolné. Klient má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto obchodních podmínek, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2. Klient souhlasí, že zpracováním jeho osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient zároveň výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn předat osobní údaje dodavateli či jiné třetí osobě, vždy však pouze za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smlouva uzavřená mezi klientem a provozovatelem a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.

5.2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.